சட்டம்

'சட்டம் ஒருக்காலும் மனிதர்களுக்குள் அன்பை வளர்க்காது. ஆனால், அது என் மீதான வன்முறைகளில் இருந்து காப்பாற்றும்!'
- மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர்

வெள்ளி, 27 ஏப்ரல், 2012


NOTIFICATION NO. 128 / 2012 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


    VACATION COURT FOR SUMMER VACATION 2012 ARRANGEMENTS 
  FOR THE PRINCIPAL SEAT AT MADRAS 

   ******

 It is hereby notified that the following arrangements have been made for 
the vacation sitting for the Summer Vacation 2012 (1st May 2012 to 3rd June 2012), 
for the High Court, Madras.

 The period of Summer Vacation for this year is split into three parts for 
the purpose of vacation Court sitting arrangements, as follows :- ---------------------------------------------------------------------------

 I  PART   : Tuesday, the 1st  May 2012 to 
     Sunday, the 13th May 2012

---------------------------------------------------------------------------

 II PART   : Monday, the 14th May 2012 to 
       Sunday, the 27th  May 2012 
 
---------------------------------------------------------------------------

 III PART   : Monday,  the 28th May 2012 to
  Sunday,  the 3rd June 2012

--------------------------------------------------------------------------- 

  
  I � PART (May 1st to May 13th)
  ==============================


  The Hon'ble Thiru Justice C.S.Karnan, Hon'ble Thiru.Justice K.Ravichandra Baabu 
and Hon'ble Thiru Justice P.Devadass, will be the Hon'ble Vacation Judges for the     
I part of the Vacation on the dates mentioned below, unless & otherwise notified for 
other days also, for disposal of very urgent matters. The details of work allotment 
are as follows:-   
   

================================================================================================
Date of Sitting Hon'ble Judges  Subjects
================================================================================================
  1. Hon'ble Thiru Justice C.S.KARNAN All Division Bench Matters
 03.05.2012,  and
 09.05.2012   Hon'ble Thiru Justice 
   &   K.RAVICHANDRA BAABU 
 10.05.2012 --------------------------------------------------------------------  
  2. Hon'ble Thiru Justice C.S.KARNAN After Division Bench 
    work � Writ Petition � 
    Gen. Misc., Tax, MV, 
    MV Tax, Education, 
    Mines & Minerals, Industries, 
    EB, Land Acq. and 
    Local Authority.
  --------------------------------------------------------------------  
  3. Hon'ble Thiru Justice  After Division Bench
   K.RAVICHANDRA BAABU  work � Writ Petition � Labour,
    Service, 
    Customs & Central Excise, 
    Cinema, Prohibition & Excise,
    Forest, ULC, Land Reforms, 
    Land Tenancy, APM, 
    Co-op. Society and 
    Appellate Side & 
    Original Side matters
  --------------------------------------------------------------------  
  4. Hon'ble Thiru Justice P.DEVADASS All Single Bench 
    Criminal Side Matters
================================================================================================
  II PART (May 14th to May 27th)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 The Hon'ble Thiru Justice V.Dhanapalan, Hon'ble Thiru.Justice B.Rajendran 
and Hon'ble Thiru Justice T.Mathivanan, will be the Hon'ble Vacation Judges for 
the II part of the Vacation on the dates mentioned below, unless and otherwise 
notified for other days also, for disposal of very urgent matters. The details 
of work allotment are as follows:-


================================================================================================
Date of Sitting Hon'ble Judges  Subjects
================================================================================================
  1. Hon'ble Thiru Justice V.DHANAPALAN All Division Bench Matters
  and 
16.05.2012,   Hon'ble Thiru Justice B.RAJENDRAN
17.05.2012,  ------------------------------------------------------------------------
23.05.2012  2. Hon'ble Thiru Justice V.DHANAPALAN After Division Bench
&     work � Writ Petition � 
    Gen. Misc.,
24.05.2012    Tax, MV, MV Tax, Education, 
    Mines & Minerals, Industries, 
    EB, Land Acq. and 
    Local Authority.
  ------------------------------------------------------------------------

  3. Hon'ble Thiru Justice B.RAJENDRAN After Division Bench 
    work � Writ Petition � Labour, 
    Service, 
    Customs & Central Excise, 
    Cinema, Prohibition & Excise, 
    Forest, ULC, Land Reforms, 
    Land Tenancy, APM, 
    Co-op Society and 
    Appellate Side & Original Side 
    matters
  ------------------------------------------------------------------------
  4 Hon'ble Thiru Justice T.MATHIVANAN All Single Bench 
    Criminal Side Matters
================================================================================================  III -_PART (May 28th to June 3rd )
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 The Hon'ble Thiru Justice K.Venkataraman, Hon'ble Thiru.Justice C.S.Karnan 
and Hon'ble Tmt. Justice Aruna Jagadeesan, will be the Hon'ble Vacation Judges for 
the III part of the Vacation on the dates mentioned below, unless and otherwise 
notified for other days also, for disposal of very urgent matters. The details 
of work allotment are as follows:-                                                 

================================================================================================
Date of Sitting Hon'ble Judges  Subjects
================================================================================================
  1. Hon'ble Thiru  All Division Bench Matters
30.05.2012   Justice K.VENKATARAMAN
&   and
31.05.2012   Hon'ble Thiru Justice C.S.KARNAN
  ------------------------------------------------------------------------

  2. Hon'ble Thiru  After Division Bench
   Justice K.VENKATARAMAN work � Writ Petition � 
    Gen. Misc., Tax, MV, 
    MV Tax, Education, 
    Mines & Minerals, Industries, 
    EB, Land Acq. and 
    Local Authority.
  ------------------------------------------------------------------------
  3. Hon'ble Thiru Justice C.S.KARNAN After Division Bench 
    work � Writ Petition � Labour, 
    Service, 
    Customs & Central Excise, 
    Cinema, Prohibition & Excise, 
    Forest, ULC, Land Reforms, 
    Land Tenancy, APM, 
    Co-op. Society and 
    Appellate Side & Original Side 
    matters
  ------------------------------------------------------------------------
  4. Hon'ble Tmt.  All Single Bench
   Justice ARUNA JAGADEESAN Criminal Side Matters
================================================================================================
 The following Officers are nominated as Vacation Officers for the corresponding
sitting  days of the Hon'ble Vacation Judges during I Part, II Part and III Part of the 
vacation, respectively.  ---------------------------------------------------------------------------------

 PART - I 1. Tmt. R. Susheela Devi, Deputy Registrar (A.S)    
  2. Tmt.B.P.Rajitha, Asst. Registrar (O.S.I) 
  3. Tmt. S.Malarvizhi, Asst. Registrar (Writs) 

 ---------------------------------------------------------------------------------

 PART � II 1. Thiru K.V. Sathyamurthy, Deputy Registrar (Lok Adalat)
  2. Thiru A.S.Thirumalai, Asst. Registrar (T & P)
  3.Tmt. K. Varathalakshmi, Asst. Registrar (Rules)   

 ---------------------------------------------------------------------------------

 PART � III 1. Tmt. N. Saraswathi,Deputy Registrar (Accounts)
  2. Tmt.R.Chandrikadevi, Asst. Registrar (Admn.II)
    3. Thiru.S.Gurumurthy, Asst. Registrar (O.S.II)

 ---------------------------------------------------------------------------------

 No plaint or appeal or other proceedings will be received during the said period, 
unless it is accompanied by an application showing the urgency for an order to receive. 

 In any case of great urgency, applications may be made by delivering to the 
Vacation Officers with a request to transmit the necessary papers to the Hon'ble 
Vacation Judge concerned and the Vacation Officers shall, if they consider the case 
as one of the sufficient urgency, arrange for the transmission of the necessary papers 
and the case will be heard according to the directions of the Hon'ble Vacation Judge 
concerned either at the Court or at the Hon'ble Judge's residence on the next day 
at 10.30 A.M. unless it is a holiday for the High Court, or such other convenient time, 
which will be communicated to the practitioners. 

 No application should be presented at the residence of the Hon'ble Vacation 
Judges, under any circumstances and no lunch motion should be entertained during the 
Summer Vacation and that in Bail Petitions, lower court bail order should be enclosed 
along with the petitions and that this is subject to the permission, if granted, 
by the concerned Hon'ble Judge, only through the Vacation Officer. 

   The Hon'ble Vacation Judges will sit in the Vacation Court from 10.30 A.M 
to 4.45 P.M.

 The application for the issue of certified or carbon copies of the orders and 
the Process fees for the issue of Notice etc., should be presented to the Vacation 
Officer concerned and after obtaining the orders of the Vacation Officer, may be filed 
in the Office.
 
 Notice of any application of urgent matters will have to be given along with 
papers to the Vacation Officers before 1.30 P.M on the following filing dates:


   FILING DAYS  SITTING DAYS 
       -----------                ------------
 
 02.05.2012 (Wednesday)    03.05.2012 (Thursday) 

 07.05.2012 (Monday)  09.05.2012 (Wednesday) 
 08.05.2012 (Tuesday)  10.05.2012 (Thursday)

 14.05.2012 (Monday)    16.05.2012 Wednesday) 
 15.05.2012 (Tuesday)  17.05.2012 (Thursday) 

 21.05.2012 (Monday)     23.05.2012 (Wednesday)
 22.05.2012 (Tuesday)  24.05.2012 (Thursday)       
 28.05.2012 (Monday)  30.05.2012 (Wednesday) 
 29.05.2012 (Tuesday)  31.05.2012 (Thursday)


 The Registry will work from 10.00 A.M to 4.45 P.M on all days during Summer Vacation 
2012, except on the Court sitting days, on which days the working hours will be from 
10.00 A.M to 5.45 P.M or till the Court work is over, whichever is later.
  
 Notification regarding the Summer Vacation 2012 for the Madurai Bench of Madras High 
Court will be issued separately by the Registrar (Admn.), Madurai Bench of Madras High Court 
at Madurai.   // By Order //
HIGH COURT, MADRAS                    G.CHOCKALINGAM
DATED: 26.04.2012              REGISTRAR GENERAL

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக